Standardy Ochrony Małoletnich

Ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (tzw. Ustawa o ochronie małoletnich) wprowadziła nowe instrumenty ochrony praw dzieci- m.in. nałożyła na podmioty pracujące z dziećmi, obowiązek posiadania standardów ochrony małoletnich (zwanych inaczej standardami ochrony dzieci).

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci.

Nasze przedszkole spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują w nim osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,

  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy – w placówce lub w rodzinie,

  • wszystkie dzieci uczą się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami – w realnym świecie oraz w internecie,

  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,

  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Nasze przedszkole wprowadziło w życie “Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem” (Zarządzenie nr 9 / 2024 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach z dnia 26 marca 2024r.)

Polityka ochrony dzieci jasno i kompleksowo określa:
· zasady bezpiecznej rekrutacji personelu
· sposób reagowania na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia i zasady prowadzenia rejestru interwencji
· zasady bezpiecznych relacji personel-dziecko i dziecko–dziecko
· zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych
· zasady ochrony wizerunku i danych osobowych dzieci
· zasady przygotowania personelu do stosowania standardów i sposób dokumentowania tej czynności
· zasady przeglądu i aktualizacji standardów oraz sposób dokumentowania.
Numery telefonów pomocy