Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Ogólny opis
 1. Informacja sektora publicznego – każda treść lub jej cześć niezależnie od sposobu utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) będąca w posiadaniu podmiotów, które udostępniają lub przekazują tę informacje w celu ponownego wykorzystywania.
 2. Ponowne wykorzystywanie – wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „użytkownikami”, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego została wytworzona.Prawo ponownego wykorzystywania przysługuje każdemu przez:
  • przekazanie na wniosek lub w innych trybach,
  • udostępnienie przez systemy informatyczny, Biuletyn Informacji Publicznej.
Wniosek składamy, gdy informacja sektora publicznego:
  • nie została udostępniona w systemach teleinformatycznych,
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
3. Obowiązuje generalna reguła udostępniania informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. Jednakże w niektórych przypadkach realizacja wniosku wymaga nałożenia warunków lub ustalenia ewentualnych opłat w formie oferty. Informacje sektora publicznego zamieszczone w BIP Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach są udostępnianie na cele ponownego wykorzystywania bez ograniczeń warunkami i bezpłatnie. W przypadku udostępniania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania na wniosek ewentualne warunki lub wysokość opłat będą określane indywidualnie i przekazane wnioskodawcy w formie oferty. Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów gwarantujących ich ochronę (np. danych osobowych, tajemnic ustawowo chronionych, prawa prywatności) jak również za informacje pozyskane w inny sposób albo z pominięciem wymaganej w danym przypadku procedury wnioskowej. Wymagane dokumenty
 1. Wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej, powinien zawierać co najmniej:
 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej także formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego,
 • wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, nie dłuższym niż 12 miesięcy (gdy wniosek, dotyczy informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie informatycznym).
 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem  uiszczenia stosownej opłaty.
Sposób dostarczania dokumentów 1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej PeUP – o ile Wnioskodawca posiada bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem lub podpis elektroniczny złożony z wykorzystaniem Profilu Zaufanego ePUAP.
 • Przesłać pocztą elektroniczną na adres: mp5katowice@op.pl  (lecz pisma skierowane na wskazany adres poczty elektronicznej traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia)
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym) na adres:
Miejskie Przedszkole nr 5 Gen. J. Zajączka 6 40-050 Katowice
 • Złożyć bezpośrednio w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach w godzinach 8-16.
 1. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Terminy i sposób załatwienia sprawy 1. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 2. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od daty złożenia tego wniosku. 3. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:
 • Obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od podmiotu zobowiązanego.
 • Obowiązek informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
 • Ustalenie zakresu odpowiedzialności podmiotu zobowiązanego za przekazywane informacje.
 • Określenie odrębnych warunków ponownego wykorzystywania informacji mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych lub stanowiących bazę danych, do których przysługują autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne, np.: obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
4. Oferta:
 • Podmiot zobowiązany przedstawia ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej nałożonych w związku z wnioskiem wymagającym poniesienia dodatkowych kosztów.
 • Wnioskodawca po otrzymaniu oferty może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Uwaga! Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni do dnia otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
5. Sposoby rozpatrzenia wniosku:
 • bezwarunkowe i bezpłatne przekazanie informacji w celu ponownego wykorzystywania,
 • poinformowanie o braku warunków czy opłat w przypadku posiadania przez wnioskodawcę informacji sektora publicznego,
 • poinformowanie, że wytworzenie żądanych informacji nie należy do zakresu zadań publicznych podmiotu,
 • przedstawienie oferty zawierającej warunki ponownego wykorzystywania, czy wysokość opłat,
 • odmowa ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w formie decyzji administracyjnej gdy:
  • dostęp do informacji sektora publicznego został ustawowo ograniczony lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego naruszy prawa własności intelektualnej przysługujące osobom trzecim,
  • opracowywanie, a w szczególności przetworzenie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania oraz dostarczanie z nich wyciągów, spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.
6. Dokument może być odebrany przez Wnioskodawcę:
 • drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową PeUP.
 • drogą elektroniczną poprzez pocztę elektroniczną.
 • poprzez pocztę tradycyjną.
 • osobiście w siedzibie Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach
7. O formie odbioru decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku. Informacje na temat przebiegu sprawy Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z Miejskim Przedszkolem nr 5 w Katowicach osobiście. Informacje można uzyskać również telefonicznie.

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 02.09.2019r.

Czas udostępnienia: 02.09.2019r.