Zasady odpłatności za Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach:

Podstawa prawna:
• Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).
• Ustawa z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2022r. poz. 2082 ze zm. ).
• Uchwała  nr LXI/1263/18 Rady Miasta Katowice z 25 października 2018r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
• Zarządzenie wewnętrzne nr 4/2023 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 5 z dnia 20.02.2023r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Katowicach.

1. Opłata za wyżywienie wynosi: 10,00 zł w tym:
• śniadanie – 2,50zł
• obiad – 5,00 zł
• podwieczorek – 2,50 zł
2. Opłata za pozostałe świadczenia:
• 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę, poza czasem określonym powyżej,
• 0,65 zł za każdą rozpoczętą godzinę dla drugiego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola,
• 0,00 zł dla trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie, uczęszczającego do przedszkola.

(dzieci sześcioletnie, które realizują roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne są zwolnione z opłat za pobyt w placówce poza czasem realizacji podstawy programowej)
3. Opłata za żywienie dla dzieci korzystających z pomocy MOPS – 21,69 zł (śniadanie –  5,42 zł, obiad –  10,85 zł, podwieczorek –  5,42zł).  


Opłata za wyżywienie jest wnoszona z góry, do 10-go dnia każdego miesiąca.

Opłata za świadczenia przekraczające realizację podstawy programowej jest płacona  do 10 dnia miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca rozliczeniowego zgodnie ze złożoną deklaracją co do ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu i stanem faktycznym;

Za sprawy związane z odpłatnością za przedszkole odpowiada dyrektor oraz samodzielny referent.

Udostępniający: Iwona Syposz
Wytwarzający/Odpowiadający: Iwona Syposz
Czas wytworzenia: 27.02.2023r.

Czas udostępnienia: 27.02.2023r.