RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

  • Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach z siedzibą w Katowicach przy ulicy Gen. J. Zajączka 6 tel: 32/ 251 47 26, adres e-mail: mp5katowice@op.pl
  • Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest P. Agata Krystek- Jadwiżuk.   Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, lub telefonicznie pod numerem 32 /  357 08 56.
  • Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego.
  • Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki przez firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
  • W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  • Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
  • Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.