Deklaracja dostępności

Miejskie Przedszkole nr 5 w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do www.mp5katowice.pl
Data publikacji strony internetowej: [2007]. Data ostatniej istotnej aktualizacji: [2021-03-26].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
• część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
• brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
dokumenty opublikowane przed dniem przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności, chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań,
dokumenty, stanowiące wydruki z programów zewnętrznych, charakteryzują się niską dostępnością cyfrową,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2021-03-25 ]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy na adres: mp5katowice@onet.pl

Osobą do kontaktu jest dyrektor placówki – Iwona Syposz.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 251 47 26.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Udostępniający: Iwona Syposz 

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Miejskiego Przedszkola nr 5 w Katowicach usytuowany jest przy ul. Gen. J. Zajączka 6.
 2. Aby wejść do przedszkola trzeba pokonać 10 schodów, brak podjazdu dla wózków, drzwi wejściowe do przedsionka szkoły i przedszkola otwierane są ręcznie.
 3. Aby wejść do przedszkola należy skorzystać z domofonu.
 4. Kancelaria dyrektora znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku, oddzielonej od drzwi wejściowych pięcioma schodami.
 5. Budynek przedszkola jest czterokondygnacyjny, brak wind, na poszczególne kondygnacje budynku prowadzą schody.
 6. Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób głosowy (wyznaczony pracownik otwierający drzwi wejścia głównego).
 7. W budynku nie ma innych pochylni, platform informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 8. W pobliżu przedszkola znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 9. Możliwość wejścia z psem asystującym po poinformowaniu osób wpuszczających na teren przedszkola.
 10. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i  online.
 11. Brak toalet publicznych, brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
 12. Dojazd transportem publicznym od ul. Mikołowskiej  (autobus), Kościuszki (tramwaj) trzeba dojść kilkadziesiat metrów do samego budynku.