Koncepcja pracy

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu każde dziecko:
• czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze;
• poznaje swoje prawa;
• ma możliwość wszechstronnego indywidualnego rozwoju;
• zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy;
• obcuje ze sztuką rozwijając swoją aktywność twórczą;
• osiąga sukcesy na miarę swoich możliwości rozwojowych;
• uczy się jak żyć w zgodzie z ludźmi i przyrodą.

WIZJA PRZEDSZKOLA

• Naszym największym dobrem jest dobro dziecka.
• Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami.
• Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości.
• Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość.
• Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.